รถบัสปรับอากาศ  40  ที่นั่ง

รถบัสปรับอากาศ 
2 ชั้น
50 
ที่นั่ง

  

 

รถตู้   10   ที่นั่ง

รถตู้   14   ที่นั่ง

  

ขายตั๋วเครื่องบิน
ทุกสา
ยกา
รบิน

รับจองโรงแรมในประเทศ
และ ต่างประเทศ

รับยื่นวีซ่าหลายประเทศ

ยิหวาทัวร์ รับจัดทัวร์พาเที่ยวทั่วโลก ขายตั๋วเครื่องบิน มีรถตู้-รถบัสให้เช่า
ติดต่อ วรจิตร ค้าผล [ยิหวา] โทร : 081-577-1759 | Lind ID : 0815771759 | email : yiwhatour@yahoo.com